TWS VPS

VPS Servers
UK-01

1vCore CPU 2GB RAM 20GB Space Debian 12 / Ubuntu 22.04


UK-02

2vCore CPU 4GB RAM 30GB Space Debian 12 / Ubuntu 22.04


UK-03

4vCore CPU 8GB RAM 50GB Space Debian 12 / Ubuntu 22.04


Forex-vps-01

4 GB Memory 3 vCPU 120 GB HDD Windows 10


Forex-vps-02

8 GB Memory 6 vCPU 240 GB HDD Windows 10


Forex-vps-03

16 GB Memory 10 vCPU 350 GB HDD Windows 10